banner

Juyou hakda

“Changzhou Juyou New Material Technology Co., Ltd.”

Biz kim

2014-nji ýylda döredilen “Changzhou Juyou New Material Technology Co., Ltd.”, esasan, täze organosilikon polimer materiallaryny işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan Hytaý organosilikon ftor birleşiginiň agzasy.

Juyou täze silikon materiallaryny işläp taýýarlamaga, öndürmäge, ulanmaga we hyzmat etmäge ygrarly. Şol bir wagtyň özünde, "önümçilik, öwreniş we gözleg" bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy dowam etdirmek üçin köp gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we tehnologiki innowasiýalara we täze önüm gözleglerine we ösüşine maýa goýumlaryny yzygiderli artdyrýar we üznüksiz innowasiýa we kompaniýanyň önümlerini optimallaşdyrmak. Kompaniýamyzda birnäçe ýokary bilimli tehniki işgär bar. Güýçli tehniki goldaw topary we oňat satuw ulgamy bilen müşderilere ýokary hilli tehniki goldaw hyzmatlary we toplumlaýyn önüm çözgütleri bilen üpjün edip bileris. (ylmy gözleg ukyby)

“Changzhou Juyou New Material Technology Co., Ltd.” R&D, önümçilik we söwdany birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana bolan 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Kompaniýa ýokary başlangyç nokady, ýokary pozisiýa, daşky gurşawy goramak islegi we awtomatlaşdyryş önümçiligi ýörelgesine eýerýär we dizaýn üçin içerki hünär himiýa dizaýn institutyna ýüz tutup, energiýa tygşytlaýjy, daşky gurşawy goramak we ajaýyp enjamlar bilen döwrebap kärhana döretmek üçin işleýär. Häzirki wagta çenli bu kompaniýa, her önüm üçin ýyllyk önümçilik kuwwaty 15 000 tonna we ýylda 6000 tonnadan gowrak önüm öndürýän dürli organiki kremniy önümleriniň önümçilik kuwwatyna eýe. (zawodyň kuwwaty)

Häzirki wagtda kompaniýamyzyň käbir önümleri REewropanyň REACH hasaba alnyşyny tamamlady we ABŞ, Europeewropa, Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlar we sebitler ýaly daşary ýurt bazarlaryna eksport edildi. Esasy önümlerimiz, kosmetika üçin pes ýapyşykly dimetil silikon ýag seriýasy, adaty ýapyşykly dimetil silikon ýagy, silikon emulsiýalary, polietilen üýtgedilen silikon ýagy, silikon arassalaýjy serişdeler, silikon dokma örtügi. Bu önümler kosmetika, dokma, gurluşyk, örtük, elektronika, oba hojalygy, demir ýol tranziti, täze energiýa ulaglary, önümçilik gurnama we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Kompaniýamyz ýokary hilli we durnukly önümçilik kuwwaty bilen köp sanly içerki we halkara müşderini özüne çekdijbu pudakda gowy abraý gazandyrýar. (Haryt)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümiň doly görnüşi

Programmalaryň giň gerimi

Durnukly hil

Productioneterlik önümçilik kuwwatynyň durnukly gowşuryş wagty

Pes önümçilik gaty bäsdeşlik bahasy

Biz näme edýäris

“Changzhou JuYou” täze material Technology Limited silikon we dürli täze nano örtük ýaly täze polimer materiallaryna ünsi jemledi. Kompaniýanyň öz gözleg we barlag topary bar. Ykdysady taýdan ösen taňze derýa Delta merkezinde - Çanjouda ýerleşýän Şanhaýa ýakyn ýer.

Lagerdäki esasy önümler: silikon, silikon emulsiýalary, silikon defoamerler, silikon goşundylary, silikon kauçuk, silikon materiallary we her dürli täze nano örtük. Önümler nebit, nebithimiýa, dokma, gurluşyk, elektrik we elektronika, oba hojalygy, awtoulag, fotoelektrik we boýag we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň