banner

Önümler

JY-2120S Defoamer agenti

Gysga düşündiriş:

JY-2120S silikon ýagyndan, silikon rezinden, daşaýjy we beýleki goşundylardan durýar. Derrew köpük dolandyryş çäresi. Dowamly köpük dolandyryş hereketi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

JY-2120S silikon ýagyndan, silikon rezinden, daşaýjy we beýleki goşundylardan durýar. Derrew köpük dolandyryş çäresi. Dowamly köpük dolandyryş hereketi.

Esasy tehniki görkeziji

Indeks

Netije

Synag usuly

Daş görnüşi

Ak reňkden ak poroşok, görünýän daşary ýurt materiýasy we aç-açan tort

GB / T 26527-2011

pH

6.08.5

Goýmalar

Sement harçlary Senagat arassalaýyş Pestisidleri taýýarlamak.

Ulanyş usuly we dozasy

Önümi köpük ulgamyna gönüden-göni goşuň ýa-da formulasiýa düzümi hökmünde önümi gaty kömekçä goşuň. Kompaniýa nädogry ulanmak netijesinde müşderiniň çekip biljek ýitgileri üçin jogapkärçiligi kabul etmeýär. Applicationörite amaly usuly aşakdakylar:

Sement harpy: Önüm öndürmekde ýa-da ulanmakda önüm goşuň. Maslahat berilýän doza, formulanyň umumy mukdary üçin 0.05 bilen 0,5% arasynda.
Senagat arassalaýyş: Önümi arassalamak işine ýa-da gaty himiki arassalaýjy önümçilige goşuň. Maslahat berilýän doza, formulanyň umumy mukdary üçin 0.05 bilen 0,5% arasynda.

Pestisidleri taýýarlamak: Önümi beýleki materiallar bilen bilelikde pulwerizatorda ýa-da mikserde goşuň. Maslahat berilýän doza, formulanyň umumy mukdary üçin 0,1-1% arasynda.

Önümiň howpsuzlygy we kadalaşdyryjy maglumatlar

JY-2120S, REACH düzgünine laýyklykda SVHCS kandidatlaryň sanawynda hiç hili madda ýok.
Ygtybarly ulanmak üçin zerur maglumatlar bu resminama goşulmaýar. Işlemezden ozal, kompaniýanyň müşderi hyzmat bölüminden önümiň material howpsuzlygy maglumatlary sahypasyny we howpsuz ulanmak üçin konteýner belliklerini haýyş ediň.

Bukja we iberiş

Önüm 20 kg plastik paketde bar; ululyklary aýratyn talaplara laýyklykda düzülip bilner.
Adaty himiki hökmünde, ýylylyk çeşmelerinden we göni gün şöhlesinden uzakda saklanýar.
Saklanyş möhleti öndürilen senesinden 12 aý.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň