banner

Önümler

Elektrik kabeli aksessuarlary üçin JY-916 silikon kauçuk

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp suwuklyk / ýokary güýç we ýokary ýyrtyk güýç / gowy elektrik izolýasiýasy / heatingyladyş / sanjym galyplary bilen çalt wulkanizasiýa tizligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Ajaýyp suwuklyk / ýokary güýç we ýokary ýyrtyk güýç / gowy elektrik izolýasiýasy / heatingyladyş / sanjym galyplary bilen çalt wulkanizasiýa tizligi

Arza

Gysmak üçin elektrik kabel birleşdiriji
Elektrik kabeli garniturasy

Esasy tehniki görkeziji

Haryt

Bölüm

Tehniki Index

Tindeks

JY-916

BŞonuň üçin bejerildi

Daş görnüşi

A

Semi-aç-açan

Visual Igözden geçirmek

B

Gşöhle

Mixing Radio

J: B.

1 : 1

SDurmuş, 25

D

7

After bejerildi

Tberkitme

MPa

8.0

GB / T 528-2009

Euzynlyk

%

500

GB / T 7124-2008

300% Sgüýji

MPa

3.8-4.1

GB / T 7124-2008

Earyrtmak güýji

kN / m

22

GB / T 1692-2008

gysyş toplumy

%

<5

GB6669

Kenar gatylygy

35 ~ 40

GB / T 531.2-2009

Dielektrik Suzynlyk

MV / m

≥20

GB / T. 1693-2007

Dielektrik Loss

50HZ

1.5X10-3

GB / T. 1693-2007

Dielektrik hemişelik

50HZ

2.80

GB / T. 1693-2007

Volume Rçydamlylyk

Cc

1X1015

GB / T 1692-2008

Elektrik syzmagyna garşylyk

1A4.5

GB6553 / IEC60587

Bejeriş tizligi : 100 ℃ min 10min wulkametr maglumatlary: TC10 8′16 ″ , TC90 10′39 ″
105 ℃ × 10min wulkametr maglumatlary: TC10 3′20 ″ , TC90 4′19 ″
110 ℃ min 10min wulkametr maglumatlary: TC10 2′39 ″ , TC90 3′30 ″

Önümiň reňki

Müşderiniň islegine görä edilip bilner

Ulanylyşy we dozasy

Agramy: Garyşyk gatnaşygy boýunça A we B komponentlerini ölçäň, sA we B sanjym enjamlarynyň aýratyn ätiýaçlyk deprekine,

Garyşyk: Garyşing A we B hereketsiz mikserdäki garyşyk gatnaşygy boýunça.

Garyndyny (A we B) emele getirýän galyplara sanjym ediň. Garyndynyň (A we B) otag temperaturasynda (25 ℃) iş wagty ýa-da7 gün. Ora-da ýyladyş arkaly iş wagtyny gysgaldyň.

Sanjym galyplaýyş enjamlaryny uzak wagtlap saklasaňyz, deňagramly garyndy rezinini (Hereketsiz mikser) arassalamaly ýa-da Montionless mikserini pes temperatura gurşawynda goýmaly (- 10 ℃).

Kükürt: Bu önümi ýylatmak arkaly çalt bejerip bolýar. bejeriş wagty 120 at-da bary-ýogy 10 minut. Eger emele getiriji galyndy has uly bolsa, şoňa görä bejeriş wagty has uzyn bolar.

Üns bermeli meseleler

Saklanylanda we ýöriş geçirilende, möhürleýji agyr metal bilen azot, fosfor, kükürt we birleşmeler ýaly gatnaşyklardan gaça durmalydyr, ýogsam bu ýelimiň bejeriş işine täsir eder.
A we B aýratyn saklaň, garylandan soň gysga wagtyň içinde ulanyň.

Bukja

200L-de polat gap bilen gaplanan, A we B aýratyn gaplanýar. Paket usuly müşderiniň islegine görä edilip bilner.

Haryt gaplamak we saklamak

Bu önüm otag temperaturasynda salkyn we guradyjy ýerde saklanmalydyr, saklanyş möhleti öndürilen senesinden 12 aý, önümiň gaplanyşynda öndürilen senesine üns bermegiňizi haýyş edýäris. - howply harytlar

Howpsuzlyk görkezmesi

Bu önüm doly bejerilenden soň zäherli däl, ýöne bejermezden ozal göz bilen degmekden saklanmaly, ýogsam gözüňizi köp suw bilen arassalamaly ýa-da hassahana gitmeli; çagalar bejerilmedik suwuk önümler bilen aragatnaşykdan gaça durmalydyrlar.

Üns beriň

Bu maglumatlar kompaniýamyzyň bilimlerine we tejribesine esaslanýar. Daşky gurşawyň we şertleriň tapawudyna görä, müşderä önümiň jikme-jikliklerini öwrenmeli we ulanmazdan ozal önümiň netijeliligini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin synagdan geçirmeli. Bu ýerde, hödürleýän tehniki görkezijilerimiziň ýa-da tekliplerimiziň diňe salgylanma degişlidigini mälim edýäris, munuň üçin kanuny jogapkärçilik çekmeýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň