banner

habarlar

Durmuşymyzda silikon ýagynyň köp ulanylyşy bar, olar biziň ähli taraplarymyzda öz beýanyny tapýar. Häzirki wagtda esasan kremnika pudagynda silikon ýagynyň orny barada gürleşýäris. Kosmetikanyň häzirki wagtda gaty gymmatdygyny hemmämiz bilýäris. Şeýle-de bolsa, köp adam henizem ulanýar. Indi adamlardurmuş derejesi gowulaşdy, indi diňe iýmit we egin-eşik gözlemek meselesi däl. Gözellige ymtylmak häzir kosmetika pudagynda silikon ýagynyň köp ulanylmagy bar. Geliňaşakdaky roluna göz aýlaň!

Silikon ýagy, kosmetika önümçiligini gowulandyrmak üçin kosmetika önümçiliginde gowy ulanylyp bilner. Silikon ýagy, ýerüsti dartgynlylygyň we ýelimliligiň birleşmesine eýedir, bu kosmetikanyň beýleki böleklerini ýelmeýän duýgysyz deridäki filme aňsatlyk bilen ýaýradyp biler. Silikon ýagynyň kesgitleýji aýratynlyklary ony nebit jeli, parafin mumy, ary baly, lanolin we başgalar bilen utgaşdyrýar, ýelmeýän önüm almak üçin birleşende, üýtgäp durýan silikon ýagy kosmetika önümlerine çalt guratmak, tekizlik, ýuwulmaga garşy häsiýetleri berip biler. ýalpyldawuk we ş.m. Kosmetiki göteriji hökmünde çalt dargap, beýleki kosmetiki komponentleri birmeňzeş paýlanan filme öwrüp biler. Göz kosmetikasynda we dyrnak çalmakda örän möhümdir. Saç ideg önümlerinde silikon ýagy saçyň ýalpyldawuklygyny artdyryp biler we şol bir wagtyň özünde saçlary durnuklaşdyryp, saçyň bilelikde ýapyşmagynyň öňüni alyp biler. Şampunda silikon ýagy Saçy daramagy aňsatlaşdyryp biler. Derini bejermek önümlerinde silikon ýagyndan emele gelen gidrofobik film beýleki komponentleriň suw bilen ýuwulmagynyň öňüni alyp biler we deriniň kadaly dem almagyny üpjün edip biler. Häzirki wagtda silikon ýagy köp kosmetika önümleriniň möhüm düzümine ýa-da kömekçisine öwrüldi.


Iş wagty: 17-2021-nji awgust